You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Verhuurvoorwaarden

Waarborg

De waarborg moet steeds betaald zijn voordat de machine de vestiging bij Frank Afschrift BVBA verlaat.

 

 Prijs

Frank Afschrift BVBA heeft te allen tijde het recht overeengekomen prijzen te verhogen indien prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven. Vraag bij het reserveren steeds naar de juiste prijs voor het gehuurde goed en huurtermijn. De dagprijzen zijn gebaseerd op gebruik van 8 draaiuren, de weekendprijzen op 12 draaiuren en de weekprijzen op 40 draaiuren. De periode van één maand is gelijk aan 4 weken. De draaiuren worden gerealiseerd in een tijdsframe tussen 08:00 en 17:00uur. In geval van meer draaiuren en/of draaiuren buiten het genoemde tijdsframe is Frank Afschrift BVBA bevoegd een door Frank Afschrift BVBA vast te stellen toeslag in rekening te brengen aan een ratio van 1/8 van de dagprijs/uur. Prijzen zijn exclusief BTW.

 

 Transport

De huurder draagt de kosten van transport van het gehuurde goed van en naar Frank Afschrift BVBA, inclusief laden en lossen. Een transporteur die in opdracht van Frank Afschrift BVBA het gehuurde goed komt halen of brengen, is niet bevoegd tot inspectie van het gehuurde namens Frank Afschrift BVBA. Het gehuurde goed wordt geacht correct te zijn afgeleverd waardoor het risico overgaat op de huurder op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan huurder of achterlating van het gehuurde goed op de overeengekomen plaats van aflevering.

De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met wettelijke maximale afmetingen. Bezorging en ophalen vinden uitsluitend plaats op maximaal 10 meter afstand van de vrachtwagen, waarbij de verharde ondergrond vlak is en voor rollend materiaal geschikt. Indien de plaats van aflevering niet goed te bereiken is, of de chauffeur moet wachten, komen de daardoor veroorzaakte meerkosten voor rekening van de huurder.

 

 Verplichtingen huurder

De huurder zal het gehuurde goed in overeenstemming met de gebruikersinstructies van Frank Afschrift BVBA behandelen. De huurder staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde goed bedienen daartoe bekwaam zijn, voldoen aan de geldende leeftijdscriteria en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen enzovoorts.

De huurder is verplicht voor het gebruik van de juiste brandstof en smering van het gehuurde goed. Ook dient het oliepeil op het juiste niveau gehouden te worden met de daarvoor voorgeschreven olie, dit alles voor rekening van de huurder.

De huurder zal het gehuurde goed niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Frank Afschrift BVBA.

De huurder verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed door hem of derden, te zullen betalen. Frank Afschrift BVBA heeft het recht om administratiekosten ten bedrage van €100,00 per geval in rekening te brengen indien hier niet aan voldaan wordt.

De huurder zal het gehuurde goed als een goede huisvader beheren. De huurder is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het gehuurde goed. De huurder is steeds verantwoordelijk voor diefstal, ontvreemding en andere schade aan de gehuurde goederen van het ogenblik van feitelijke bezitsverschaffing of achterlating van het gehuurde goed op de overeengekomen plaats van aflevering.

De huurder zal het gehuurde goed in propere, goed en direct bruikbare staat retourneren aan Frank Afschrift BVBA, behoudens normale slijtage. Frank Afschrift BVBA kan zo nodig de kosten voor reiniging bij de huurder in rekening brengen.

De huurder is verplicht zich het gehuurde goed op eerste verzoek van Frank Afschrift BVBA voor inspectie ter beschikking te stellen. De huurder verplicht zich ertoe Frank Afschrift BVBA te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen.


Retournering en risico

De gehuurde goederen worden steeds perfect gekuist voor gebruik en dienen gekuist terug geleverd te worden. Indien niet het geval heeft Frank Afschrift BVBA het recht kosten ten bedrage van €50.00 per uur in rekening te brengen. De machine verlaat de vestiging met een volle tank en dient zo ook teruggebracht te worden. Indien niet het geval heeft Frank Afschrift BVBA het recht brandstofkosten in rekening te brengen, afhankelijk van de dagprijzen. Brandstoffen, oliën en vetten zijn voor rekening van de huurder.

De huurder zal het gehuurde goed bij het einde van de overeenkomst opleveren in de staat die Frank Afschrift BVBA mag verwachten van een goed onderhouden product waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na de overeengekomen einddatum blijft de huurder een redelijke termijn van tenminste 5 werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde goed en aansprakelijk voor beschadiging of verlies, tot het gehuurde goed zich weer bij Frank Afschrift BVBA bevindt.

 De huurder dient ervoor zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken dag van ophalen aanwezig is. Indien Frank Afschrift BVBA bij het afhalen van het gehuurde goed niemand aantreft, is Frank Afschrift BVBA bevoegd om het gehuurde goed mee te nemen. De machines kunnen uitgerust zijn met een Track&Trace systeem. Een Track&Trace systeem is een apparaat dat is ingebouwd in het toestel om snel en eenvoudig de exacte locatie van het object te kunnen bepalen. Frank Afschrift BVBA gebruikt de Track&Trace systemen in beginsel uitsluitend om het toestel te traceren bij diefstal, vermissing of om het toestel op te halen indien de huurder niet aan haar verplichtingen voldoet (zoals wanbetaling). De data afkomstig van het Track&Trace systeem kan aan derden worden verstrekt en/of door Frank Afschrift BVBA worden gebruikt voor zover dit nodig is om de overeenkomst af te handelen.

Overige verhuurvoorwaarden kan u vinden op het verhuurcontract.