You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Algemene voorwaarden

ART. 1. Orderbevestiging

 1. Enkel de door de Frank Afschrift BVBA ondertekende orderbevestiging verbindt Frank Afschrift BVBA. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.
 2.  Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Frank Afschrift BVBA. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

ART. 2. Levering

 1.  
  1. De goederen worden aanzien als afgeleverd bij het vertrek en reizen steeds voor rekening en risico van de klant.
  2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
  3. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ART. 3. Controle klachten

 1.  
  1. Klachten worden slechts aanvaard voor zover zij schriftelijk en per aangetekende brief ter maatschappelijke zetel van Frank Afschrift BVBA ingediend worden binnen de acht dagen na factuurdatum
  2. De verantwoordelijkheid van Frank Afschrift BVBA blijft in elk geval beperkt tot het vervangen van goederen die niet gelijkvormig zijn met de algemene voorwaarden zonder tot enige welkdanige supplementaire schadevergoeding gehouden te zijn.

ART. 4. Eigendomsoverdracht

 1.  
  1. De geleverde goederen blijven eigendom van Frank Afschrift BVBA tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.
  2. De koper verbindt er zich toe de geleverde goederen niet uit handen te geven en er niet over te beschikken (verkopen, verhuren, uitlenen, enz.) zolang de aankoopprijs ervan niet integraal werd geregeld.
  3. Het risico voor beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van de koper vanaf het ogenblik van levering.

ART. 5. Betaling

 1.  
  1. De facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op de zetel van de Frank Afschrift BVBA en in Euro, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien Frank Afschrift BVBA op de klant wissels trekt of deze door de financiële instellingen zou laten ontvangen.
  2. Wanneer Frank Afschrift BVBA  wissels in betaling van de verkochte goederen zou aanvaarden, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg en geeft dit geen aanleiding tot wijziging van clausules van deze voorwaarden.
  3. De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een intrest op van 12% op jaarbasis en dit tot op de datum van algehele betaling.
  4. Niet-betaling van een factuur of wissel op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat de verkoper toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.
  5. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet-betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van € 123.95 boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten.

ART. 6. Geschillenregeling

 1.  
  1. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent, desgevallend de Vrederechter van het derde kanton te Gent.